Zaproszenie do składania ofert

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31.10.2013
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: Wsparcie doradcze we wdrażaniu standardów współpracy w ramach projektu „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim.
Przedmiotem zamówienia jest praca w zespole, którego zadaniem jest wdrożenie standardów współpracy w wybranych obszarach dla wszystkich płaszczyzn wymienionych w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, tworzenie i wdrażanie wzorcowych dokumentów polityk publicznych, wzorcowe przeprowadzenie procedur oraz dokonanie oceny spełniania standardów w ramach projektu „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim. Pełna wersja zapytania ofertowego w załączniku.

Załączniki: