Wolontariat – jaki ma wpływ na kształtowanie osobowości

   W publikacjach dotyczących wolontariatu wiele uwagi poświęca się opisywaniu roli wolontariatu
w kształtowaniu osobowości wolontariusza.
   Osobowość definiowana jest jako zbiór cech lub charakterystycznych sposobów zachowania, myślenia, odczuwania, reagowania. Jest pewną predyspozycją człowieka do określonego zachowania. Kształtowana jest przez całe życie poprzez bodźce zewnętrzne, własną aktywność jednostki, pełnione role społeczne. Istotną rolę w tym procesie odgrywają wrodzone cechy biofizyczne jak również czynniki środowiskowe, rodzinne i społeczne.
   Wolontariat może oddziaływać modyfikująco na osobowość wolontariusza. Impulsem do rozwoju osobowości lub jej zmiany (pozytywnej lub negatywnej) mogą być: osoby znaczące, role społeczne jakie jednostka pełni, powtarzające się doświadczenia.
   Do głównych dobroczynnych wpływów wolontariatu na kształtowanie osobowości można zaliczyć budowanie lub rozwijanie umiejętności społecznych wolontariusza, analizę dotychczasowych postaw społecznych oraz wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych wolontariusza.
   Wolontariat może jednak być, w pewnych sytuacjach, czynnikiem negatywnie wpływającym na osobowość wolontariusza. Może to nastąpić wówczas, gdy wolontariusz jest niewystarczająco przygotowany do swojej pracy lub gdy nie ma odpowiednich predyspozycji niezbędnych w realizacji świadczonych usług. Dlatego bardzo ważna jest świadoma organizacja wolontariatu. Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym eliminacji negatywnych skutków wolontariatu jest zarządzająca i opiekuńcza rola koordynatora wolontariatu. Polega z jednej strony na dobrym poznaniu kandydata na wolontariusza, przygotowaniu odpowiedniego szkolenia wprowadzającego w tematykę wolontariatu, właściwie dobieranych zadaniach dla wolontariusza a z drugiej strony na trosce o samopoczucie fizyczne i psychiczne wolontariuszy, wspieraniu emocjonalnym, służeniu pomocą w sytuacjach trudnych oraz kontrolowaniu wykonania powierzonych zadań.
   W wolontariacie nie wystarczą dobre serce i chęci. Wolontariusz powinien być świadomy swoich pobudek kierujących go do wolontariatu, tego co chce uzyskać. Warto, by wolontariusz przed podjęciem zadania poznał lepiej siebie, swoje słabe i mocne strony. Warto też by dana organizacja czy instytucja zaczynająca z nim współpracę mogła poznać go bliżej.
   Więcej o wolontariacie, jak go organizować lub jak zostać wolontariuszem dowiesz się w naszej organizacji. Zapraszamy do współpracy  www.stowarzyszenie.olecko.pl .

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza