Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza  w partnerstwie z Powiatem Oleckim, od 1 listopada br. do czerwca 2015 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt pn. „Standardy współpracy międzysektorowej  w powiecie oleckim”.
   Zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisami, współpraca odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  
   W wykazie organizacji prowadzonym przez powiat olecki wpisanych jest 57 podmiotów, w tym 49 stowarzyszeń i 8 fundacji. Ilość członków wszystkich organizacji to około 1100 osób. Ilość organizacji w powiecie oleckim na 10 tys. mieszkańców – 16,73; średnia w województwie warmińsko – mazurskim - 17,50; średnia w kraju 18,60. Organizacje te skupiają w swoich szeregach osoby, które chcą aktywnie  uczestniczyć we wspólnej realizacji zadań publicznych, wykonywać je zapewniając wysoką jakość i dobre rezultaty  w rozwiązywaniu społecznych problemów.

   Z  pozdrowieniem -  Realizatorzy projektu

Załączniki:   Informacje o projekcie Informacje o projekcie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 

 

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home