Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – O nas

 
Strona Główna > O nas

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza   Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza  działa od  06 października 2004 r.

   Członkami Stowarzyszenia są głównie pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia www.spzzod.olecko.pl  tj. osoby na co dzień zajmujące się zawodowo osobami przewlekle chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi.

   Głównym założeniem utworzenia i działania Stowarzyszenia było wsparcie osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie. Statutowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, a także udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej, w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

   Od 2006 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

   W 2008 roku Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „JAŚKI” dla 19 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS prowadzony jest na zlecenie Powiatu Oleckiego jako zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt mieszkańców określona jest ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.04.64.593 z późniejszymi zmianami).

   W 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało status instytucji szkoleniowej zarejestrowanej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Prowadzi szkolenia głównie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji, administracji i bhp.

Od lutego 2010 roku Stowarzyszenie prowadzi działalność  gospodarczą w formie Sklepu Medycznego i Wypożyczalni sprzętu medycznego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było wsparcie osób potrzebujących zaopatrzenia w środki pomocnicze i ortopedyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania oraz umożliwienie profesjonalnego wsparcia tych osób. Dotychczas w Olecku nie było sklepu, w którym można byłoby kompleksowo kupić niezbędny sprzęt i materiały do profesjonalnej pielęgnacji i opieki. Stowarzyszenie ma podpisaną umowę z NFZ na zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne. Mieszkańcy Olecka i okolic mogą w pełni skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.

   Od czerwca 2011 roku Stowarzyszenie prowadzi Klub Seniora „Wrzos”. www.wrzos.olecko.pl  . Głównym celem prowadzenia Klubu jest zwiększenie aktywności zarówno fizycznej jak i psychicznej oraz społecznej lokalnych seniorów.

Stowarzyszenie realizuje projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home