Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2012 rok

 
Strona Główna > O nas > 2012 rok

2012 rok

SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU  Z  DZIALALNOŚCI STOWARZYSZENIA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  I  OCHRONY  ZDROWIA  IM.  ŚW.  ŁUKASZA

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

I. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia  im. św. Łukasza Adres, tel/fax, e-mail: Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko, Tel/fax (87) 520 22 08, spzzod@powiat.olecko.pl

II. Numer KRS, data wpisu

0000216673, 05.10.2004 w Olsztynie

III. Informacja dotycząca nr  REGON

Urząd Statystyczny w Olsztynie REGON 519640284 wydany dn. 26.10.2004 r.

IV. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym oraz adres zamieszkania)

Emilia Urbanowicz – prezes, adres: 19-400 Olecko, ul. Brzozowa 1

V. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych

Zgodnie z § 7 statutu Stowarzyszenia celem jego działalności jest prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej,  w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz czynienie starań o uzyskanie środków pozwalających na realizację powyższych celów, tj. m. in. z zakresu ochrony zdrowia, w tym zadań zmierzających do pozyskania i obrotu sprzętem medycznym, akcji pomocowych w celu pozyskania i rozdysponowania lekarstw, środków medycznych, a także wszelkich darów służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) zatrudnienie wykwalifikowanych pielęgniarek wykonujących pracę w domach podopiecznych w zakresie opieki medycznej i socjalnej,

2) współpracę w zwalczaniu nadużywania środków psychoaktywnych i chorób zakaźnych,

3) pomoc materialną i socjalną osobom ciężko lub długotrwale chorym, na pokrycie kosztów leczenia i odżywiania,

4) udzielanie pomocy z zakresu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności,

5) pomoc prywatnym i kościelnym organizacjom, które udzielają się na danym terenie,

6) współpracę z innymi organizacjami na terenach objętych klęską żywiołową czy katastrofą poprzez organizowanie zbiórki darów i ich przekazywanie,

7) organizowanie grup wolontariuszy biorących udział w pomocy ludziom jej potrzebującej,

8) tworzenie zakładów opieki zdrowotnej i przyjmowanie takich zakładów do prowadzenia,

9) działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze realizacji zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, nauki i edukacji, promocji organizacji wolontariatu, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami.

VI. Powyższe zadania Stowarzyszenie realizowało między innymi poprzez:

1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

1) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Jaśki” dla 19 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS prowadzony jest na zlecenie Powiatu Oleckiego jako zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt mieszkańców określona jest ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa DPS prowadzona jest odrębnie wg obowiązującego prawa,

2) Prowadzenie Klubu Seniora „Wrzos”,

3) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami zajmującymi się pomocą społeczną i socjalną poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych, uczestnictwo w konsultacjach społecznych, udział w komisjach konkursowych,

4) Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych:

a) Od 01 maja 2011 roku Stowarzyszenie jest partnerem w realizacji projektu „Akademia Obywatela”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Przedsięwzięcie jest  realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej  i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza oraz Powiatem Oleckim. Celem projektu jest m.in. zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla mieszkańców powiatu w okresie maj 2011- czerwiec 2014,

b) Od 01.04.2012 roku do 31.10.2012 roku Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Edukacja jako forma aktywności seniorów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem projektu było m.in. zwiększenie udziału osób dorosłych w formalnym kształceniu ustawicznym. Trzydziestu seniorów wzięło udział w szkoleniu z zakresu ICT (podstawowa obsługa komputera oraz Internetu) oraz z animacji społeczno – kulturalnej,

c) Od 01.07.2012 roku do 30.11.2013 roku Stowarzyszenie jest partnerem w realizacji projektu pn. „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie jest  realizowane przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza oraz Gminą Olecko. Celem projektu jest m.in. zwiększenie umiejętności przedstawicieli jst i ngo z terenu powiatu oleckiego w zakresie opracowania standardów i procedur ich wdrażania oraz poprawa jakości funkcjonowania 10 organizacji trzeciego sektora i współpracy z administracją publiczną,

d) Od 01.10.2012 roku do 30.06.2013 roku Stowarzyszenie realizuje projekt pn. projektu „Olecki Uniwersytet III Wieku” dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Celem projektu jest wzmocnienie podmiotowości społecznej ludzi starszych w środowisku lokalnym powiatu oleckiego poprzez utworzenie Oleckiego uniwersytetu III Wieku w celu zwiększenia i poprawy jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych,

e) Od 01.03.2012 roku do 31.05.2013 roku Stowarzyszenie jest partnerem w realizacji projektu pn. „Nowy zawód szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie jest  realizowane przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza oraz Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców J. Miliszewski. Celem projektu jest nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych z zakresu kierowania samochodami ciężarowymi i wózkami widłowymi przez grupę 20 osób oraz z zakresu opieki nad osobami starszymi i masażu przez grupę 10 osób,

f) Od 01.07.2012 roku do 31.10.2012 roku Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pt. „Aktywny senior” współfinansowane ze środków przyznanych przez Burmistrza Olecka. Celem projektu była aktywizacja seniorów gminy Olecko poprzez organizację zajęć sportowych.

2. Działalność gospodarcza:

Stowarzyszenie ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie:

1) 47.62.Z; sprzedaż detaliczna gazet, artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

2) 47.73.Z; sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

3) 47.74.Z; sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

4) 47.75.Z; sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

5) 77.29.Z; wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

6) 85.59.B; pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 7) 88.10.Z; pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

8) 88.99.Z; pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W ramach ww. Stowarzyszenie prowadzi:

1) sklep Medyczny - Stowarzyszenie ma podpisaną umowę z NFZ na zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne. Ze Sklepu korzystają głównie mieszkańcy DPS oraz Olecka i okolic,

2) instytucję szkoleniową – organizuje zlecone szkolenia m.in. dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych  i  poszukujących pracy. 3) wypożyczalnię sprzętu medycznego.

Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.

VII. Zasady pracy i wynagradzania:

Stowarzyszenie zadania wynikające ze Statutu realizuje przy pomocy wolontariuszy. Zarząd Stowarzyszenia sprawowany jest społecznie, Rada Nadzorcza również nie otrzymuje wynagrodzenia. Do prowadzenia zadań w ramach działalności gospodarczej  zatrudniona jest kadra merytoryczna i administracyjna w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło wg występujących w tym zakresie potrzeb. Zatrudnienie osób do realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych odbywa się zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i obowiązującym w tym zakresie przepisami. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola zewnętrzna. Została przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez Radę Nadzorczą, która zgodnie z § 25 Statutu Stowarzyszenia jest organem kontroli Stowarzyszenia.

Sprawozdanie sporządzono dnia 18.02.2013 r.

Sprawozdanie sporządziła: Prezes Zarządu 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home