Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Uczenie się poprzez wolontariat

 
Strona Główna > Uczenie się poprzez wolontariat

Uczenie się poprzez wolontariat

„Uczenie się poprzez wolontariat"

Stowarzyszenie  Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” na realizację  projektu pn.  „Uczenie się poprzez wolontariat’’.
Głównym celem rządowego programu jest poprawa jakości  i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz -  i międzypokoleniowej. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny, które mogą wykorzystać w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących.

Realizacja projektu ,,Uczenie się poprzez wolontariat” przyczyni się do upowszechnienia wolontariatu jako formy aktywności społecznej wśród 20 osób powyżej 60 r.ż. z terenu powiatu oleckiego. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach edukacyjnych - teoretycznych i warsztatowych - przygotowują się do podjęcia aktywności woluntarystycznej, co umożliwi im aktywne włączenie się w działalność na rzecz lokalnego środowiska.  Organizacja pięciodniowego wyjazdu studyjnego do Centrum Wolontariatu Hospicyjnego w Gdańsku pomoże uczestnikom projektu zapoznać się z organizacją wolontariatu i różnorodnością prowadzonych prac podejmowanych na rzecz potrzebujących. Podsumowaniem realizowanych działań będzie organizacja Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza obchodzonego corocznie dnia piątego grudnia.

Projekt  realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r.

Bieżące informacje na temat realizacji projektu zamieszczane na stronie www.stowarzyszenie.olecko.pl oraz www.wrzos.olecko.pl

Realizatorzy projektu

Karta zgłoszeniowa do udziału w  projekcie pn. „Uczenie się poprzez wolontariat”

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home