Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2014.III - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2014.III - Głos Olecka

2014.III - Głos Olecka

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu oleckiego.
    Współpraca i działalność jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu oleckiego na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 opisana jest w rocznych programach współpracy poszczególnych samorządów, opracowanych i wdrożonych zgodnie z ww. ustawą.
    W programach zawarte są zarówno finansowe, jak i niefinansowe formy współdziałania. Pierwsza grupa obejmuje w szczególności zadania publiczne zlecane organizacjom w drodze konkursów otwartych. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego następuje na podstawie ustawy z 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .  Analiza współpracy samorządu powiatowego oraz gmin: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki z organizacjami pozarządowymi w latach 2010 – 2012  pozwala stwierdzić, że za zlecaniem zadań publicznych przez samorządy idą dotacje na dofinansowanie ich realizacji. Wszystkie jednostki współpracują z organizacjami pozarządowymi w zakresie:
1)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zwiększania oferty sportowej adresowanej do dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizowania imprez kulturalnych, edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży,
3)    turystyki i krajoznawstwa, w tym upowszechniania i popularyzacji walorów turystycznych gmin i powiatu, wspierania przedsięwzięć służących zagospodarowaniu terenów do uprawiania turystyki,
4)    pomocy społecznej, w tym  opieki nad dziećmi oraz integracji środowiska dzieci i młodzieży, przeciwdziałania i ograniczania skutków patologii i bezrobocia.
Ponadto organizacje pozarządowe wspierane były w 3 minionych latach przez część samorządów w zakresie zadań publicznych w obszarze:
1)    ochrona zdrowia,
2)    porządek publiczny i bezpieczeństwo,
3)    promocja gminy, powiatu,
4)    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
5)    promocja i organizacja wolontariatu.

    Wśród niefinansowych form współpracy wymienia się udostępnianie mienia na działalność pożytku publicznego, organizowanie konsultacji  społecznych dotyczących lokalnych aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów (komisje konkursowe ) złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz samorządowych, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, organizację  imprez kulturalno – promocyjnych, współorganizowanie konferencji,  szkoleń itp. Do ważnych form współpracy należy również zawieranie umów partnerskich do realizacji przedsięwzięć pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności.

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
w partnerstwie z Powiatem Oleckim

W następnym artykule (w  maju): Działalność organizacji pozarządowych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home