Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Dbałość i troska o środowisko w naszych mikro działaniach

 
Strona Główna > Dbałość i troska o środowisko w naszych mikro działaniach

Dbałość i troska o środowisko w naszych mikro działaniach

Celem realizacji projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 60 mieszkańców powiatu oleckiego i 5 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) na rzecz lokalnego środowiska do 31 grudnia 2025r poprzez zwiększenie kompetencji przywódczych lokalnych liderów społecznych oraz podniesienie świadomości ekologicznej i bezpośrednie wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w zaangażowanie uczestników w EKOinicjatywy w lokalnym środowisku na terenie gminy Świętajno i gminy Olecko w powiecie oleckim.

Projekt jest odpowiedzią na występujący problem małej aktywności lokalnych organizacji i potrzebę podnoszenia świadomości ekologicznej. Mała aktywność spowodowana jest m.in. brakiem profesjonalnego wsparcia w rozwój liderów i możliwości nabycia kompetencji przywódczych (umiejętności komunikacji interpersonalnej, motywowania zespołu, delegowania zadań), brakiem wiedzy i umiejętności na temat działania III sektora, organizacji wolontariatu, brakiem środków finansowych i brakiem umiejętności ich pozyskiwania, brakiem motywacji do aktywności i brakiem kreatywności w działaniu.

Motywem przewodnim projektu jest Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle , która promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Spolszczone: zasada 3 U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj. Kolejność czasowników nie jest w tym zwrocie przypadkowa bowiem największe korzyści dla środowiska niesie ograniczanie nadmiernej konsumpcji oraz wielokrotne użycie – czyli jak najpóźniejsze uznanie produktu za odpad, a następnie racjonalne przetwarzanie pomaga ograniczyć. Jest to metoda pozwalająca zmienić postawę konsumenta na bardziej odpowiedzialną w stosunku do środowiska naturalnego.

Aby trafić do uczestników projektu Oferent podejmie różnorodne działania tak by każdy znalazł w nim wsparcie adekwatne do jego potrzeb. Zakładamy, że każdy uczestnik weźmie udział w 70 % organizowanych dedykowanych danemu odbiorcy form wsparcia. Będą to działania edukacyjne, warsztaty kreatywności, repair cafe, spotkania integracyjne i twórcze, akcje społeczne. Efektem realizacji projektu będzie wzrost wiedzy i umiejętności z obszaru aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu oleckiego, która przełoży się na wzrost aktywności lokalnej społeczności, w tym 5 KGW, tworzenie więzi społecznych, budowanie zaufania, aktywność wolontariacką w organizacjach obywatelskich.

Cechą wspólną i obszarem podejmowanych działań będzie poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej i stworzenie proekologicznych przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich, czynne zaangażowanie społeczności lokalnych w przygotowanie, wdrożenie własnych ekoinicjatyw.

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home