Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim

Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od 1 września 2013 roku do 28 lutego 2015 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim. Odnosi się do obszaru powiatu oleckiego i dotyczy problemu małej aktywności w konsultacjach społecznych zarówno administracji samorządowej jak i lokalnej społeczności. Celem głównym projektu jest wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących stanowienia prawa lokalnego i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną na terenie powiatu oleckiego.

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma tam bezpośrednich zapisów dotyczących konsultacji, niemniej jednak zawarte w niej zasady obligują wszystkie organy władzy publicznej do stosowania konsultacji społecznych w praktyce społecznej. Współpracę pomiędzy samorządami a jego mieszkańcami w ogólnym zarysie regulują m.in. ustawy samorządowe, ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach realizowanego projektu przybliżymy Państwu zagadnienie konsultacji społecznych, sposób ich przeprowadzania, metody i techniki zapewniające ich skuteczność. Osobom bezpośrednio zaangażowanym w przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz biorącym w nich udział, będziemy służyli wsparciem we wszystkich etapach realizacji procesów konsultacji we wszystkich gminach powiatu oleckiego. O realizacji projektu oraz przeprowadzanych konsultacjach na terenie powiatu oleckiego, na bieżąco będziemy informowali Państwa na łamach prasy oraz na stronie internetowej www.powiat.olecko.pl oraz www.stowarzyszenie.olecko.pl .

Wyrażamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do rozwoju aktywnej współpracy lokalnej społeczności z samorządem, przez co społeczność będzie miała czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw lokalnych. Poprawi się wizerunek urzędów, staną się bardziej otwarte na merytoryczną dyskusję. Jeżeli aktywność mieszkańców się zwiększy, to staną się oni bardziej przedsiębiorczy, a to przyczyni się do rozwoju lokalnego i poprawy jakości ich życia. Poczucie współdecydowania i współodpowiedzialności za sprawy lokalne może przyczynić się do zwiększenia częstotliwości powstawania różnego rodzaju zrzeszeń mieszkańców, a przez to wykorzystywanie potencjału społecznego w diagnozowaniu potrzeb społecznych, rozwiązywaniu problemów i rozwoju lokalnym. Więcej informacji o projekcie Dalej

 Informatory „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” Dalej

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home