Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Informacje o usługach

 
Strona Główna > Dom Pomocy Społecznej > Informacje o usługach

Informacje o usługach

 DPS w Olecku

Dom Pomocy Społecznej "Jaśki"
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
Tel/fax :               87 520 40 32         87 520 40 32 / 520 22 08
email: dpsjaski@wp.pl 

W dniu 31 maja 2023 r. Dom Pomocy Społecznej zakończył swoją działalność.

Poniżej znajdują sie dane archiwalne.

Organizacja Domu Pomocy Społecznej „Jaśki”, zakres i poziom świadczonych w nim usług
uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców  oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

   Dom zaspakaja  potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu usług, zapewniające w szczególności:
- miejsce zamieszkania, 
- wyżywienie,
- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości,
- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
- pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających   warunki do takiego usamodzielnienia,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu, sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:

- świadczenie pracy socjalnej,
- organizację terapii zajęciowej w pracowni  terapii,
- możliwość korzystania przez mieszkańców domu z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami dotyczącymi domu,
- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych,
- możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie  z wyznaniem mieszkańca domu,
- sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home