Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Sposób i tryb kierowania

 
Strona Główna > Dom Pomocy Społecznej > Sposób i tryb kierowania

Sposób i tryb kierowania

 DPS w Olecku

Dom Pomocy Społecznej "Jaśki"
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
Tel/fax :               87 520 40 32         87 520 40 32 / 520 22 08
email: dpsjaski@wp.pl 

W dniu 31 maja 2023 r. Dom Pomocy Społecznej zakończył swoją działalność.

 

Poniżej znajdują sie dane archiwalne.

 

Skierowanie i umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej

   Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia, wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.

Osoba ubiegająca się o umieszczenie jej w domu pomocy społecznej
winna złożyć pisemny wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby ośrodka pomocy społecznej.

   Pozostałą dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.
   Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.  Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w w/w Centrum. Pracownik PCPR zapoznaje się z dokumentacją w sprawie. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawiona dokumentacja pozwala rozstrzygnąć sprawę, uzgadnia przewidywany termin przyjęcia osoby do dps. PCPR w uzgodnionym terminie wydaje decyzję o umieszczeniu w  w/w Domach funkcjonujących na terenie powiatu. Decyzje w sprawie skierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w domu wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.

   Pełna odpłatność za pobyt w 2013 r. na podstawie Obwieszczenia Starosty Oleckiego z dnia 30 stycznia  2013 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego dnia 4 lutego  2013 r. wynosi 2 659,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka – nie więcej niż 70 % swojego dochodu,
2) małżonek , zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
3) opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
4) decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
5) wywiad rodzinny (środowiskowy)u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,
6) zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
7) zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu,
8) zgoda na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
9) w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
- postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby, ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home