Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Informacja o konsultacjach społecznych

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > Informacja o konsultacjach społecznych

Informacja o konsultacjach społecznych

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Informacja o konsultacjach społecznych Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020

   Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania konsultacyjne będą odbywały się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
dnia 2 września 2014r. o godz. 16.00 (spotkanie prezentacyjne) oraz 4 września 2014r. o godz. 16.00 (debata publiczna podsumowująca opiniowanie projektu Strategii).

Dokument zawiera opis lokalnych uwarunkowań upowszechniania kultury fizycznej, ocenę stanu aktywności fizycznej mieszkańców, realizowanych zajęć wychowania fizycznego w szkołach, koncepcję działania, długookresowe cele, kierunki i zadania do realizacji.  Ujęte w Strategii zapisy mogą być modyfikowane w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, pozyskiwania zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów.  

Upowszechnianie kultury fizycznej dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, dlatego ważne jest zaangażowanie jak najszerszego gremium do tworzenia Strategii rozwoju tej dziedziny życia społecznegoi aktywnego udziału mieszkańców, w tym przedstawicieli środowisk samorządowych, organizacji pozarządowych, sportowców, młodzieży, środowiska medycznego, środowiska biznesu w prowadzonych konsultacjach społecznych.

Projekt Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020 został przygotowany w okresie od marca do sierpnia 2014r. przez pracowników Urzędu Miejskiego, podległych jednostek oraz przedstawicieli sektora społecznego w ramach bieżącej działalności samorządu Gminy Olecko.

Dokument jest udostępniony również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku www.um.olecko.pl , można się z nim zapoznać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1.  

Opinie i uwagi do projektu Strategii  można zgłaszać do 2 września 2014 roku pisemnie na formularzu zamieszczonym na w/w stronach internetowych  dostarczając  na adres Plac Wolności 1, pokój nr 5, lub przesyłając drogą elektroniczną na adres um@um.olecko.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3.

Załączniki:

Projekt Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020
Ocena stanu aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Olecko
Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców - raport
Spis obiektów sportowo - rekreacyjnych
Formularz zgłoszenia opinii / uwagi

Stadion Boisko Hala Lega Hala Lega

Realizatorzy projektu - Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
w partnerstwie z Powiatem Oleckim oraz Burmistrz Olecka

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home