Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Organizacja wolontariatu

 
Strona Główna > Uczenie się poprzez wolontariat > Organizacja wolontariatu

Organizacja wolontariatu

„Uczenie się poprzez wolontariat"

Włączenie osób starszych w działalność wolontariacką ma na celu upowszechnianie wolontariatu jako formy aktywności społecznej. Zostanie utworzona oferta wolontariatu stałego oraz wolontariatu akcyjnego. Potencjalne placówki to zakłady działalności leczniczej (hospicjum, zakłady opiekuńczo – lecznicze, oddział dziecięcy w szpitalu) oraz instytucje pomocy społecznej (dom pomocy społecznej, dom dziecka, placówka dla osób niesłyszących, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy). Zostaną sporządzone szczegółowe opisy tych stanowisk i ich promocja.
Wolontariat stały zorganizowany w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej oraz w Domu Pomocy Społecznej „Jaśki”. Odbiorcami świadczeń będą pacjenci, głównie są to osoby starsze, przewlekle chore, wymagające pomocy osób drugich. Usługi wolontariackie będą dotyczyły wypełnienia wolnego czasu pacjentów. Beneficjenci świadcząc usługi wolontariackie będą również uczyli się samoopieki i samopielęgnacji , będzie to uczenie się poprzez wolontariat.
Wolontariat na rzecz osób starszych umożliwi nawiązanie więzi wewnątrzpokoleniowej, integrację tych osób. Poza wolontariatem stałym w ofercie wolontariatu będzie również wolontariat akcyjny, który przyczyni się do integracji międzypokoleniowej jak również do zmiany postrzegania osób starszych i poprawi ich wizerunek w lokalnym środowisku.

Poniżej zamieszczamy ankietę potrzeb organizacji wolontariatu.
Jeżeli Państwa instytucja jest uprawniona do korzystania ze świadczeń wolontariuszy prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres biuro@stowarzyszenie.olecko.pl lub pocztą tradycyjną na adres: SPSiOZ, 19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4.

Ankieta potrzeb organizacji wolontariatu

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home