Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Wolontariat – co to jest?

 
Strona Główna > Uczenie się poprzez wolontariat > Wolontariat – co to jest?

Wolontariat – co to jest?

„Uczenie się poprzez wolontariat"

Wolontariat – pojęcie pochodzi od łacińskiego „voluntas” oznaczającego „wolną wolę” i jest rozumiane jako dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne. Ze względu na czas jego trwania wyróżnić można wolontariat długoterminowy, krótkoterminowy, akcyjny, okresowy; natomiast ze względu na liczbę osób zaangażowanych w działania: indywidualny i grupowy.

Jaka jest rola WOLONTARIATU?
Wolontariat jest szansą na aktywne życie i samorealizację dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach i zaangażowania się w życie społeczne. Wolontariat jest nieodpłatną pomocą świadczoną uprawnionym podmiotom.

Kto może być   WOLONTARIUSZEM
Wolontariusz (łac. „voluntarius” – dobrowolny) – to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), angażując się w pracę na rzecz podmiotów, takich jak: organizacje pozarządowe, organizacje kościelne czy jednostki administracji publicznej. W szerszym rozumieniu, wolontariusz to każda osoba, która podejmuje świadomą, dobrowolną działalność na rzecz innych osób, grup społecznych czy realizacji celów służących poprawie jakości życia społecznego, wykraczającą poza więzy rodzinne. Każda osoba ma prawo zostać wolontariuszem. Zwykle wolontariusz nie musi mieć specyficznych kwalifikacji, jednak gdy wynika to z przepisów prawa, wolontariusz powinien spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

Jakie podmioty mogą być organizatorem wolontariatu?
Organizatorzy wolontariatu – organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej oraz podmioty wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Jaki  WOLONTARIAT  dla  SENIORÓW  –  może  wolontariat  kompetencji ?
Wolontariat kompetencji – ideą tego rodzaju wolontariatu jest nieodpłatne dzielenie się wiedzą, doświadczeniem  i umiejętnościami z innymi. Jest to dzielenie się, dla dobra sprawy czy innych osób, wszelkiego rodzaju doświadczeniem, nie tylko zawodowym, ale także tym związanym z pełnionymi rolami rodzinnymi, funkcjami publicznymi czy umiejętnościami związanymi z realizacją własnych pasji. Tego rodzaju wolontariat jest często kluczowym elementem projektów międzypokoleniowych.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home