Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Zaproszenie do projektu

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > Zaproszenie do projektu

Zaproszenie do projektu

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Szanowni Państwo
   Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim, od 1 września br. do lutego 2015 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt pn.„Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”.

Czym są konsultacje społeczne?

   Konsultacje społeczne to proces, w trakcie którego przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnego do centralnego) prezentują obywatelom swoje zamierzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące ogółu czy lokalnej społeczności, zbierają ich  opinie związane z tymi planami.  Jest to jedna z najważniejszych form dialogu społecznego.

Jakich zamierzeń władzy dotyczą konsultacje społeczne?

   Konsultacjom społecznym mogą być poddawane zamierzenia władz rządowych i samorządowych związane z przewidzianymi prawem działaniami w zakresie ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, dotyczącymi ważnych interesów mieszkańców i w związku z tym obarczonymi wysokim ryzykiem konfliktów oraz budzącymi silne emocje. Konsultacje mogą dotyczyć zmian w prawie, organizacji życia publicznego, przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego lub innych działań, których powodzenie w dużej mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli.

Na czym polegają konsultacje społeczne?

   Samo zakomunikowanie obywatelom zamiarów władzy jest niezwykle istotne, ale w przypadku konsultacji społecznych szczególnego znaczenia nabiera też gromadzenie opinii obywateli na temat zamierzeń oraz uwzględnienie ich w dalszym działaniu.

Jaki jest cel konsultacji społecznych , jakie  korzyści wynikają z ich prowadzenia?

   Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą  oraz podejmowanie decyzji, które nie będą antagonizować społeczności i jednocześnie pozwolą na rozwiązanie ważnych kwestii. Występowanie komunikacji zwrotnej pozwala na uniknięcie wielu konfliktów i przyspiesza proces decyzyjny. Przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania duże znaczenie może mieć wiedza mieszkańców o występujących problemach, a także o wcześniej przyjętych sposobach ich rozwiązania. Najważniejszym efektem udziału obywateli i różnych form ich reprezentacji w działaniach władz na rzecz społeczności jest wyższa jakość rozstrzygnięć i poziom społecznej akceptacji dla tych przedsięwzięć.

   Wyrażamy nadzieję, że realizowany projekt w jakiejś mierze okaże się owocny dla rozwoju dialogu społecznego w naszym lokalnym środowisku. Zapraszamy do udziału w projekcie pracowników jednostek samorządowych z powiatu oleckiego oraz ich jednostek organizacyjnych jak również przedstawicieli mieszkańców, działaczy organizacji pozarządowych.

 Formularz zgłoszenia w załączeniu.

   Informacji na temat projektu udziela Pani Edyta Truszczyńska w godz. 8.00- 14.00 pod nr tel. 87 520 22 08.

Z  pozdrowieniem -  Realizatorzy projektu 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home