Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2013.XI - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2013.XI - Głos Olecka

2013.XI - Głos Olecka

  Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo
   Zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisami, współpraca odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  
   W wykazie organizacji prowadzonym przez powiat olecki wpisanych jest 57 podmiotów, w tym 49 stowarzyszeń i 8 fundacji. Ilość członków wszystkich organizacji to około 1100 osób. Ilość organizacji w powiecie oleckim na 10 tys. mieszkańców – 16,73; średnia w województwie warmińsko – mazurskim - 17,50; średnia w kraju 18,60. Organizacje te skupiają w swoich szeregach osoby, które chcą aktywnie  uczestniczyć we wspólnej realizacji zadań publicznych, wykonywać je zapewniając wysoką jakość i dobre rezultaty w rozwiązywaniu społecznych problemów.
   Jak kształtować relacje pomiędzy sektorem administracji samorządowej a organizacjami społecznymi tak, by uczestnicy, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, znajdowali porozumienie? Jak dążyć do tego, aby współdziałanie opierało się nie tylko na podstawach prawnych, ale również dokonywało się w obrębie wysokiej kultury współpracy? Jak sprawić, aby działania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządo¬wych były co najmniej zadawalające dla każdej ze stron.
   Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie realizacji projektu pn. „Standardy współpracy międzysektorowej  w powiecie oleckim” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podejmiemy działania zmierzające do integracji obydwu środowisk, zaprezentujemy lokalne organizacje działające w różnych obszarach społecznych, wypracujemy normy współpracy satysfakcjonujące obydwa sektory.
   Informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.stowarzyszenie.olecko.pl, ponadto zamieścimy cykl artykułów na łamach Głosu Olecka.

   Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
w partnerstwie z Powiatem Oleckim

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home