Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Ocena współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Ocena współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

Ocena współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oceny dokonano metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW). Metoda ta jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIJW opisany jest w Niezbędniku do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, którego autorem jest dr Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw Publicznych, ale wszyscy pozostali partnerzy projektu – Collegium Civitas, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz lider całego przedsięwzięcia – Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej mają tu swój mniej lub bardziej bezpośredni wkład.

Badania dokonano dwukrotnie. Pierwsze badanie przeprowadzone było w okresie grudzień 2013 roku – luty 2014 roku tj. na początku realizacji projektu, drugie badanie zostało przeprowadzone w okresie styczeń – marzec 2015 roku.

Narzędzie wykorzystywane do badań, uzyskane wyniki oraz zestawienie porównawcze zostały przedstawione poniżej.

Z pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

1. Lista kontrolna i arkusz oceny 

2. Raport zbiorczy - badanie I 

3. Raport zbiorczy - badanie II

4. Raport porównawczy

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home