Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Raport z badania dotyczącego wzrostu wiedzy i kompetencji

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Raport z badania dotyczącego wzrostu wiedzy i kompetencji

Raport z badania dotyczącego wzrostu wiedzy i kompetencji

W ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany był cykl szkoleń zorganizowanych dla grupy docelowej. Program szkolenia został opracowany po uprzednio przeprowadzonej samoocenie dotychczasowej współpracy międzysektorowej w pięciu lokalnych jednostkach samorządowych, metodą LIJW (Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy), ukierunkowany na osiągnięcie założonych celów projektu. Obejmował m.in. treści dotyczące wdrożenia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w oparciu o model współpracy opracowany w projekcie pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” zrealizowanym w ramach Poddziałania 5.4.1 PO KL.
 Poniżej przedstawiamy Raport, który stanowi podsumowanie badań dotyczących wzrostu wiedzy oraz nabycia kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej.
 Celem zrealizowanego badania była  ocena dotycząca zwiększenia wiedzy oraz nabycia kompetencji adresatów szkolenia  w zakresie współpracy międzysektorowej, zwiększenia świadomości przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych na temat wzajemnego postrzegania partnera współpracy w tym: oczekiwań, roli, praw i obowiązków każdej ze stron, oraz zwiększenia aktywności  organizacji pozarządowych w czynnym uczestniczeniu w działaniach służących integracji i współpracy międzysektorowej.

Z  pozdrowieniem -  Realizatorzy projektu

Raport z badania dotyczącego wzrostu wiedzy i kompetencji
                   

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home