Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2015.III. - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2015.III. - Głos Olecka

2015.III. - Głos Olecka

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zasady współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych

Polityka publiczna postrzegana jest jako podejmowanie przez władzę publiczną powiązanych ze sobą decyzji i działań dla osiągnięcia określonych celów. Służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników. Politykę publiczną można określić jako zbiór procesów, których realizację podejmuje administracja w odniesieniu do wszystkich spraw i problemów uznawanych za publiczne.

Polityki publiczne są zazwyczaj tworzone i wykonywane w warunkach partnerskiego współdziałania, oparte na dążeniu do konsensusu, które za­spokaja potrzeby możliwie największej części społeczności. W szczególności dotyczy to spraw i problemów o charakterze gospodarczym, społecznym i socjalnym. Są to obszary, które stanowią największe wyzwania do partnerskiego współdziałania.

W zakresie tworzenia polityk lokalnych współpraca partnerów odbywa się w ramach sześciu obszarów:

 

  • Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań.
  • Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań.
  • Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje poza­rządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych.
  • Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz za­sad realizacji innych przedsięwzięć.
  • Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych
  • Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów.

 

W partnerstwie władze samorządowe odgrywają kluczową rolę. Organizacje pozarządowe powinny zostać zaangażowane w proces tworzenia planów, programów i strategii zaspokajania potrzeb obywateli i rozwiązywania problemów społecznych na jak najwcześniejszym etapie. Polityki tworzone w partnerstwie pobudzają zainteresowanie społeczności współudziałem w ich planowaniu i realizacji.

 

Podstawę formalną współpracy w tym zakresie wyznaczają przepisy art. 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustaw samorządowych.

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home