Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2014.V. - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2014.V. - Głos Olecka

2014.V. - Głos Olecka

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Współpraca administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu oleckiego
w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

   Strategiczną rolą sportu jest kształtowanie cech i postaw, takich jak nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi, umiejętność pracy w grupie (drużynie), współpracy różnych podmiotów na rzecz dobra wspólnego, dzielenie się sukcesem, ale i porażką, szacunek do innych ludzi, ich pomysłów i odmienności. Są to kompetencje i umiejętności najbardziej deficytowe w polskim społeczeństwie i zarazem fundamentalne dla budowy kapitału społecznego. Coraz częściej podkreśla się znaczenie sportu dla rozwoju osobistego człowieka, dla jego zdrowia czy też nabywania umiejętności i kompetencji nieformalnych, ważnych w radzeniu sobie na rynku pracy, a także jako ważne narzędzie edukacji młodych ludzi. Sport to lekcja życia – radzenia sobie ze stresem, umiejętności współpracy w warunkach rywalizacji, przestrzegania reguł gry, planowania celów i ich skutecznej realizacji, budowania poczucia własnej wartości.
          Sport – dobrze wykorzystany - może stać się narzędziem do rozwoju kapitału ludzkiego a przez to trwałą i długofalową dźwignią rozwojową budowy innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.
    Tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu jest jednym z zadań realizowanych przez samorządy. Jednostki samorządowe mogą je realizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi , poprzez wspieranie lub powierzanie do realizacji zadania w ww. zakresie, w trybie otwartych konkursów ofert lub w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.
    Zarówno powiat olecki jak i wszystkie gminy na jego terytorium współpracują z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Więcej na ten temat przedstawimy na konferencji „Sport i zdrowie przedmiotem konsultacji społecznych”, na którą serdecznie zapraszamy.
    Starostwo Powiatowe w Olecku prowadzi bazę adresową organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oleckiego. Zarejestrowanych jest łącznie 94 podmioty posiadające wpis do KRS, w tym co najmniej 32 organizacje ( 17 klubów sportowych ) prowadzą działalność w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i mogą być partnerem dla jednostek samorządowych w realizacji tych zadań, pod określonymi w ww. ustawie warunkami.
    Gmina Olecko przystąpiła do sporządzenia projektu Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020. Wszelkie opinie i uwagi do Strategii, na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu. Należy go dostarczyć do 31 sierpnia 2014 roku osobiście na adres Plac Wolności 1, pokój nr 5, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 bądź drogą elektroniczną na adres um@um.olecko.pl.
Zapraszamy również na stronę www.stowarzyszenie.olecko.pl

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
w partnerstwie z Powiatem Oleckim

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.).

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home