Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2014.IX - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2014.IX - Głos Olecka

2014.IX - Głos Olecka

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do współpracy i współtworzenia Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1] nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w uchwalanym przez siebie programie współpracy powinien wybrać i określić roczne zamierzenia i nakreślić priorytety działania związane ściśle ze specyfiką sytuacji społeczno – ekonomicznej ludności zamieszkującej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.

W programie powinna znaleźć się analiza potrzeb oraz możliwości efektywnego realizowania wspólnych przedsięwzięć, w tym także ocena potencjału organizacji pozarządowych.

Ponadto powinny zostać wyznaczone cele, jakie stawiają sobie organizacje pozarządowe i samorząd w realizowanych przez siebie zadaniach oraz formy współpracy, w szczególności:

  1. zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
  2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  4. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
    oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem lokalnej aktywności społecznej zapraszamy do współpracy przy tworzeniu dokumentu. Skontaktuj się z nami, tel. 87 520 22 08 lub kontakt za pomocą poczty elektronicznej  biuro@stowarzyszenie.olecko.pl

Zapraszamy na stronę www.stowarzyszenie.olecko.pl

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim


[1] (Dz.U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.) 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home