Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2015.I - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2015.I - Głos Olecka

2015.I - Głos Olecka

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawowe standardy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem form finansowych[1]

Zgodnie z  ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[2] organy administracji publicznej wspierają lub powierzają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. Zlecenie zadania do realizacji oraz jego realizacja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie, m.in.:

 • Zadania publiczne zlecane przez samorząd do realizacji organizacjom mieszczą się w sferze zdań publicznych, wymienionych w art. 4.
 • Koszty realizacji zadania publicznego kalkulowane są zgodnie z cenami rynkowymi, faktycznymi kosztami z uwzględnieniem zasady efektywności wydatkowania środków publicznych.
 • Organizacja, która  realizuje zadanie publiczne:
  • przestrzega przepisów prawa;
  • przeprowadza działania zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczącej realizacji tego zadania i w ofercie;
  • wydaje środki zgodnie z zasadami wydatkowania pieniędzy publicznych;
  • zapewnia odpowiednią obsługę merytoryczną i finansową realizacji zadania;
  • upublicznia informacje o przeprowadzonych działaniach.
 • Jeśli organizacja realizuje zadanie publiczne, zlecone jej w formie wspierania, to zapewnia
   i wydatkuje wkład własny, zgodnie z zapisami w umowie na realizację zadania.
 • Jeśli organizacja realizuje projekt partnerski z inną organizacją, to robi to zgodnie z umową partnerstwa.
 • Po zrealizowaniu zadania publicznego organizacja sporządza sprawozdania i rozlicza
   je zgodnie z terminem podanym w umowie o realizację zdania publicznego (w ciągu 30 dni).
 • Jeśli podczas realizacji zadania publicznego organizacja korzysta z mienia publicznego,
  to wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert  zamieszane są w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach poszczególnych samorządów

Zapraszamy na stronę www.stowarzyszenie.olecko.pl

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim


[1] http://poradnik.ngo.pl/x/836863

[2] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.).  

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home