Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2014.I - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2014.I - Głos Olecka

2014.I - Głos Olecka

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawy prawne oraz zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

   Współpraca i działalność jednostek samorządu terytorialnego na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.) jest zadaniem własnym samorządów terytorialnych. Opisana jest w programach współpracy poszczególnych samorządów, opracowanych i wdrożonych zgodnie z ww. ustawą.
   Służy umacnianiu więzi społecznych, budowaniu poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup społeczności lokalnej. Jest wyrazem polityki władz powiatowych  i gminnych wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ukierunkowanej na zapewnienie organizacjom jak najlepszych możliwości  działania, rozwoju i współpracy. Zgodnie z zapisami ww. ustawy współpraca ta odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
   Zasada pomocniczości (zwana też zasadą subsydiarności) zyskała w Polsce rangę zasady konstytucyjnej lecz jej ujęcie w Konstytucji RP jest skromne. Ograniczono się do wymienienia w preambule, bez określenia jej zakresu w postanowieniach samej konstytucji. Idea subsydiarności jest znana od stuleci. Najczęściej cytowaną i zarazem budzącą najmniej kontrowersji jest definicja Piusa XI przywołana w encyklice Quadragesimo anno,  akcentująca jej filozoficzno-moralny aspekt: „Nienaruszalnym  i niezmiennym pozostaje owo najwyższe prawo filozofii społecznej: co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego jej nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić, i przekazywanie ich wyższym. Każda akcja społeczna  ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub wchłaniać”.
   Zasada suwerenności stron - stosunki pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi kształtowane są  z poszanowaniem wzajemnej autonomii w zakresie działalności statutowej.
   Zasada partnerstwa – dobrowolna współpraca równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu wytyczanych razem celów.
   Zasada efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji  zadań publicznych.
  Zasada uczciwej konkurencji – wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań przez podmioty publiczne i niepubliczne oraz obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji dotyczących ich finansowania.
   Zasada jawności – możliwości współpracy danego samorządu z organizacjami pozarządowymi  są powszechnie znane i dostępne oraz zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
w partnerstwie z Powiatem Oleckim

Pius XI, Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego „Quadragesimo anno”, tłum. ks. J. Piwowarczyk, „Znak” 1982, n. 80, s. 707–708.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home