Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2014.VII. - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2014.VII. - Głos Olecka

2014.VII. - Głos Olecka

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Współpraca administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu oleckiego
w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

   Organizacje społeczne działające w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej to głównie Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujące w oparciu     o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r.   Nr 147 poz.1229 ze zm.), ponadto organizacje wodnego pogotowia ratunkowego.
    W bazie organizacji działających w tym zakresie na terenie powiatu oleckiego wpisanych jest 16 organizacji, w tym Powiatowe Olecko-Gołdapskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  oraz 15 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
    Podmioty te realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą działania profilaktyczne skierowane do lokalnego społeczeństwa. Podstawowymi celami i zadaniami OSP wynikającymi m.in. z ich statutów jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności o istniejących zagrożeniach.
    Ochotnicze Straże Pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania lub wspomagając sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.
    Organizacje te stanowią ważny element systemu bezpieczeństwa. Współpraca w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego to przede wszystkim współdziałanie podczas akcji ratowniczych      z udziałem specjalistów czy grup ratowniczych z zastosowaniem sprzętu, przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy, stosowania podstawowych technik ratowniczych, tworzenie programów informujących o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub działalnością człowieka, a także udostępnienie pozostających w ich dyspozycji  zasobów, na potrzeby akcji ratunkowych, szkoleń i działalności pożytku publicznego.

Zapraszamy na stronę www.stowarzyszenie.olecko.pl

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
w partnerstwie z Powiatem Oleckim 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home