Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2014.XI - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2014.XI - Głos Olecka

2014.XI - Głos Olecka

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Co to jest program współpracy  jednostki samorządowej z organizacjami pozarządowymi?

Jest to dokument, który określa zasady polityki realizowanej przez organ jednostki samorządowej wobec sektora pozarządowego. Celem programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje w system demokracji lokalnej, określenie form, zasad i zakresu współpracy jednostki samorządowej z organizacjami pozarządowymi, a także sposobów określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem i wykorzystaniem środków publicznych.

Zgodnie z przepisami Ustawy[1] o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obligatoryjnym obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto samorządy mogą przyjmować programy wieloletnie.

Zgodnie z przepisami program przed jego uchwaleniem powinien być konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Najlepiej zaś gdy jest on tworzony wspólnie przez władze lokalne i sektor pozarządowy.

 Ustawa 1 określa co program powinien zawierać (art. 5a ust 4.). Muszą się w nim znaleźć m.in.

 • cel główny i cele szczegółowe,
 • zasady współpracy,
 • zakres przedmiotowy,
 • formy współpracy,
 • priorytetowe zadania publiczne,
 • okres realizacji programu,
 • sposób realizacji programu,
 • wysokość środków planowanych na realizację programu,
 • sposób oceny realizacji programu,
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

Dobra współpraca pomiędzy jednostką samorządowa a sektorem pozarządowym wy­maga wzajemnego zrozumienia i chęci współpracy w oparciu o powszechnie zrozumiałe i akceptowane zasady współżycia społecznego, w tym dbałość  o dobro wspólne lokalnej społeczności, o dobrostan jej mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy wymagają wsparcia z uwa­gi na osobiste i społeczne bariery, które utrudniają im korzystanie z różnorodnych dóbr publicznych. Współpraca oparta na podstawowych zasadach jest podstawą dla realizacji zadań publicznych w najbardziej skuteczny i efektywny sposób, zapewniający równy dostęp do oferowanych publicznie usług i jakość dostosowaną do potrzeb różnych grup mieszkańców.

Zapraszamy na stronę www.stowarzyszenie.olecko.pl

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukaszaw partnerstwie z Powiatem Oleckim


 

[1] (Dz.U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.)

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home