Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 2015.V. - Głos Olecka

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie > 2015.V. - Głos Olecka

2015.V. - Głos Olecka

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w partnerstwie z Powiatem Oleckim w okresie od listopada 2013 r. do 30 czerwca 2015 r realizuje projekt ,,Standardy współpracy międzysektorowej w  powiecie oleckim’’, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie jakości i efektywności mechanizmów współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim.Podjęte działania miały na celu zwiększenie  świadomości na temat wzajemnego postrzegania między pracownikami administracji publicznej oraz członkami organizacji pozarządowych, w tym wzajemnych oczekiwań, roli, praw i obowiązków każdej ze stron. Realizowaliśmy to poprzez emisję artykułów w lokalnej prasie oraz telewizji kablowej, publikację informatorów, organizację szkoleń, seminariów i spotkań. Ponadto w trakcie realizacji projektu zorganizowaliśmy trzy konferencje, podczas których promowaliśmy działalność lokalnych organizacji społecznych.

Informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.stowarzyszenie.olecko.pl .

 Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home